ข่าวประชาสัมพันธ์

blue flower

 

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อนุมัติเงินชดเชยดอกเบี้ยให้กับสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ได้รับเงินชดเชยโครงการหนี้ค้างไม่เกิน 3แสน รอบที่ 2 และโครงการน้ำท่วม(โพดุล) สมาชิกที่มีรายชื่อร่วมโครงการจึงได้รับชดเชยดอกเบี้ยในรอบปีบัญชีนี้ รวม 3 รอบ

สหกรณ์ได้ตัดชดเชยดอกเบี้ยในระบบแล้ว และได้เตรียมเอกสารให้สมาชิกลงลายมือชื่อรับรองต่อไป ในช่วงประชุมกลุ่มเดือน เมษายน 2564 เป็นต้นไป

 

" สหกรณ์พัฒนาไว เพราะความร่วมใจ ของสมาชิก "