ข่าวประชาสัมพันธ์

201063 15

 

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด คณะกรรมการมีมติ 

เปิดรับสมาชิกใหม่ระหว่างปีบัญชี ให้ประธานกลุ่ม ติดต่อรับเอกสารได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ ..

(รายละเอียดการรับสมาชิกใหม่ตามระเบียบสหกรณ์)

สงสัยติดต่อสอบถาม โทร 043-272935 ต่อ 12

 

" สหกรณ์พัฒนาไว เพราะความร่วมใจ ของสมาชิก "