ข่าวกิจกรรม

มาตรการช่วยเหลือสมาชิกผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019

(COVID-19) สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด

New Covid 19

 

          ด้วยสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด  ได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้

  1. ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จากเดิม ร้อยละ 8.25 ต่อปี ลดลงเหลือ ร้อยละ 8.00 ต่อปี ตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
  2. ผ่อนผันขยายเวลาชำระหนี้ ของสมาชิก(เฉพาะสัญญาที่ไม่ผิดนัดชำระเท่านั้น)

          2.1 ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ขยายออกไปเป็นเวลา 1 ปี

(เลื่อนเฉพาะต้นเงินเท่านั้นส่วนดอกเบี้ยยังคงชำระเหมือนเดิม)

เฉพาะสัญญาครบ

กำหนดชำระ

กำหนดการยื่นเรื่องผ่อนผันขยายเวลาชำระหนี้

30 มิถุนายน 2563

ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 63 ถึง 5 มิถุนายน 63

30 กันยายน 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 63 ถึง 4 กันยายน 63

31 ธันวาคม 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 63 ถึง 4 ธันวาคม 63

31 มีนาคม 2564

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 64 ถึง 5 มีนาคม 64

 

          2.2 สมาชิกต้องมาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมด้วยเจ้าของที่ดิน โดยเตรียม เอกสารประกอบ ได้แก่ สมุดคู่มือสมาชิก, สำเนาบัตรฯ, สำเนาทะเบียนบ้าน ,เอกสารเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น

          2.3 สหกรณ์ขยายระยะเวลาชำระหนี้ เฉพาะสมาชิกผู้ที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติเท่านั้น