108255

ข่าวกิจกรรม

26-03-63 มาตรการป้องกันการแพร่ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019 (COVID-19) สำนักงานสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มาตรการป้องกันดังนี้

1.สมาชิกผู้เข้ามาติดต่อบริการต้องผ่านจุดคัดกรอง วัดไข้ ล้างมือแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าสำนักงานทุกครั้ง

108235   108255   

2.สหกรณ์แจกหน้ากากอนามัยให้ผู้มาติดต่องาน โดยให้ลงชื่อขอรับหน้ากากอนามัย  108236

3.แจกหน้ากากอนามัย ผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก โดยให้ลงชื่อเข้าร่วมประชุมและลงชื่อขอรับหน้ากากอนามัย

4.สหกรณ์มีจุดบริการแอลกอฮอล์เจลและกรวยน้ำกระดาษใช้แล้วทิ้งให้บริการ 108245  108244

5.สหกรณ์ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ภายนอกและภายในสหกรณ์เป็นประจำ108241   108242

รูปภาพประกอบ

*****

****

***

**

*