4 62

ข่าวกิจกรรม

        ด้วยสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ได้ทำการปิดบัญชีประจำปี 31 มีนาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว

สหกรณ์จึงจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อแสดงฐานะทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปีบัญชี สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 , เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เริ่มเวลา 8.00น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ (เฉพาะตัวแทนเข้าร่วมประชุมใหญ่เท่านั้น)