1562904980352

 โครงการอบรมประธาน/เลขานุการกลุ่ม สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด

วันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด

09.00-09.30 น. พิธีเปิดบรรยายการดำเนินงานของสหกรณ์ตามกิจกรรม/แผนงาน นำโดย นายสวาท ใจดี ประธานกรรมการ

09.30-12.00 น. บรรยายให้ความรู้ เรื่องบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกลุ่ม การเปลี่ยนแปลง(สหกรณ์) เพื่อความอยู่รอดและเข็มแข็งอย่างยั่งยืน โดย นางสุภาพร นรินยา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 6

13.00-14.00 น. บรรยายเรื่องการใช้เทคโนโลยีในการทำการเกษตร

14.00-15.00 น. ชี้แจงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยคณะกรรมการจัดการเลือกตัั้ง และข้อเสนอแนะอื่นๆ

 

รูปภาพประกอบ