ดาวนโหลด 1

เรื่อง การประชาสัมพันธ์การดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ฯ

  1. สหกรณ์ฯ รับทำสัญญาเงินกู้ให้กับสมาชิกได้ตลอดเวลาทำการ ช่วง 08.30น.-16.30 น. (หยุด เสาร์-อาทิตย์,วันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยเมื่อรับคำขอกู้แล้วสหกรณ์จะพิจารณาอนุมัติและนัดจ่ายเงินกู้ต่อไป(*ต้องมีหลักทรัพย์จำนองอยู่กับสหกรณ์แล้วและนำเจ้าของที่มาด้วยทุกครั้ง)
  2.  แนะนำให้สมาชิกแก้ไขปัญหาการมีหนี้สินค้างชำระ ต่อสหกรณ์ (ติดขัดเรื่องจ่ายเงินคืนสหกรณ์ ปรึกษาเจ้าหน้าที่)
  3.  แนะนำให้สมาชิกสหกรณ์ไปทำธุรกิจร่วมกันซื้อร่วมกันขายกับสหกรณ์ให้มากที่สุดเพื่อให้สมาชิกจะได้รับเงินเฉลี่ยคืนเมื่อธุรกิจของสหกรณ์มีกำไร(ผลผลิตตามฤดูกาล เช่น ข้าว มันสำปะหลัง )
  4. สหกรณ์ได้กำหนดวันทำนิติกรรมจำนองที่ดิน  ขึ้นจำนอง ไถ่ถอนจำนองที่ดินทุกวัน  จันทร์ พุธ  เวลา 8.30-14.00 น. วันศุกร์ เฉพาะช่วงเช้าเวลา 8.30-12.00 น. ในวันราชการ(*รับเฉพาะ น.ส.3ก.,โฉนด)
  5. การติดต่อทำธุรกิจกับสหกรณ์เอกสารที่ต้องเตรียม นำบัตร,สำเนาประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน สมุดคู่มือสมาชิก สมุดเงินฝากไปด้วยทุกครั้งเพื่อความสะดวกต่อการบริการของสหกรณ์(*ควรเตรียมมาอย่างน้อย 3-4 ชุด)
  6.  แนะนำการใช้เงินกู้ และการชำระคืนเงินกู้ ทั้งเงินกู้ระยะสั้น ระยะปานกลาง (สามารถชำระเป็นรายเดือนได้ ต้นลดดอกเบี้ยลดลง)
  7.  เมื่อสมาชิกนำเงินไปชำระต่อสหกรณ์, นำเงินฝากต่อสหกรณ์หรือซื้อสินค้าทุกครั้งต้องได้รับใบเสร็จจากสหกรณ์ทุกครั้งและให้สมาชิกตรวจดูความถูกต้องในใบเสร็จรับเงินและเก็บรักษาใบเสร็จไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

   8. ขอความร่วมมือให้สมาชิกทุกคนมาประชุมกลุ่มโดยพร้อมเพรียงกันทุกครั้งที่มีการประชุมกลุ่ม(*หรือส่งตัวแทนเข้าร่วม)