ข่าวกิจกรรม

                           เก็บตก เมื่อวันที่25-26 มิถุนายน 2562 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำเวปไซต์สำหรับสหกรณ์หลักระดับอำเภอ"  ณ ห้องประชุมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7  จังหวัดขอนแก่น

ภาพประกอบ