การสมัครสมาชิก

1.สมาชิก(สามารถยืมเงินได้)

คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ อายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์

(2) เป็นผู้ที่มีอาชีพทางเกษตรกรรมเป็นหลัก มีที่ดินเป็นของตนเองหรือคู่สมรส และมีกิจการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(3) ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ อำเภอบ้านไผ่ อำเภอโนนศิลา อำเภอบ้านแฮด และอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ไม่น้อยกว่า 180 วัน

(4) เป็นผู้ซื่อสัตย์  มีชื่อเสียงดี  ขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพและรู้จักประหยัด

(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ   หรือเสมือนไร้ความสามารถmeeting

(6) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกให้ออกจากสหกรณ์ใด ๆ  โดยมีความผิด  เว้นแต่พ้นกำหนดสองปีนับแต่วันที่ถูกออก

สิทธิของสมาชิกมีดังนี้

(1)   เข้าร่วมประชุมกลุ่มหรือเข้าประชุมใหญ่  เพื่อเสนอความคิดเห็นหรือออกเสียงลงคะแนน

(2)   เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

(3)   เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ

(4)   ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจากสหกรณ์

(5)   สิทธิอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้ออื่นของสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิก  มีดังนี้

(1)   ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์

(2)   เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

(3)   ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง

(4)   สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

(5)   ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

ผู้สมัครจะต้องเข้าสังกัดกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านที่ตนมีถิ่นที่อยู่หรือหมู่บ้านใกล้เคียงกัน  ทั้งนี้ให้สมัครในวันที่ประชุมกลุ่มตามการนัดหมายประชุมตามหมู่บ้านเท่านั้น

2.สมาชิกสมทบ(ไม่สามารถยืมเงินได้)

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะที่ขาดคุณสมบัติเป็นสมาชิกสามัญ 

  • ตั้งบ้านเรือนอยู่ท้องที่ อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮด อำเภอโนนศิลา และอำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงาม

(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์

- การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ  ผู้ประสงค์สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบต้องยื่นใบสมัครถึง สหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้  โดยต้องมีสมาชิกสหกรณ์นี้ไม่น้อยกว่า 2 คนรับรอง

สิทธิของสมาชิกสมทบ  มีดังนี้

(1) ฝากเงินกับสหกรณ์

(2) ซื้อ-ขาย ผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป กับสหกรณ์

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ   มีดังนี้

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติ  และคำสั่งของสหกรณ์

(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์  เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข็มแข็ง

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์ 

(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) นับชื่อสมาชิกสมทบเข้าเป็นองค์ประชุมใหญ่

(2) ออกเสียงลงมติในเรื่องใด ๆ ของสหกรณ์

(3) เป็นกรรมการดำเนินการของสหกรณ์

(4) กู้เงินจากสหกรณ์