ประวัติสหกรณ์

คำขวัญอำเภอบ้านไผ่

            นามเมืองบ้านไผ่ พระเจ้าใหญ่ผือบัง จิตรกรรมฝาผนังล้ำเลอค่า แก่งละว้าแหล่งอุดม เยี่ยมชมรอยพระพุทธบาทหินลาด ศูนย์วิทยาศาสตร์ ม.รามฯ

1.ข้อมูลทั่วไปของอำเภอบ้านไผ่

                อำเภอบ้านไผ่ เดิมชื่อว่า บ้านเกิ้ง อยู่ในความปกครองของเมืองชนบท ต่อมาทางราชการประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 บ้านเกิ้งได้รับการยกฐานะเป็นตำบลบ้านเกิ้ง ขึ้นกับอำเภอชนบท จนกระทั่งปี พ.ศ.2471 ตำบลบ้านเกิ้งได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น....>>

office

กิ่งเภอบ้านไผ่  ประกอบด้วยตำบลบ้านเกิ้ง ตำบลบ้านเป้า ตำบลแคนเหนือ ซึ่งเชื่อกันมาว่าบริเวณที่ตั้งกิ่งอำเภอ คงมีต้นไผ่ขึ้นริมคลองห้วยหนองจิกเป็นจำนวนมากจึงได้ชื่อว่า บ้านไผ่ สถานที่ตั้ง

     อยู่ด้านทิศตะวันออกของสถานีรถไฟบ้านไผ่ โดยหลวงราษร์ธุรกิจ (โสฬส  อินทรกำแหง) มีศรัทธายกที่ให้ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2482 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ ประกอบด้วย 4 ตำบล ตำบลบ้านไผ่ ตำบลบ้านเป้า ตำบลแคนเหนือ ตำบลเปือยน้อย และในปี พ.ศ.2486 อำเภอชนบทเกิดไฟไหม้ จึงได้รวมอำเภอชนบทเข้าด้วยกัน จนถึงปี พ.ศ.2509 จึงได้แยกอำเภอชนบทออกไป อำเภอบ้านไผ่ เป็นหนึ่งใน 26 อำเภอ ของจังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมีเขตการปกครอง แบ่งออกเป็น 10 ตำบล 113 หมู่บ้าน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 10 แห่ง เทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน 1 แห่ง อำเภอบ้านไผ่  มีพื้นที่ประมาณ 477.70 ตารางกิโลเ

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศมตร มีประชากรประมาณ 109,904 คน เป็นชาย จำนวน 54,502 คน เป็นหญิง จำนวน 55,401 คน ความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่เฉลี่ยประมาณ 221 คน/ตารางกิโลเมตร

                ภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศโดยรวม อากาศร้อนและแห้งแล้งเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ (1) ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน (2) ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน (3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนมกราคม

                ภูมิประเทศ สภาพพื้นที่ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ใช้ประกอบอาชีพด้านเกษตรส่วนอีกประมาณร้อยละ 30 เป็นที่ตั้งชุมชน โรงเรียน วัด ส่วนราชการ สภาพพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นที่โคก หรือ ภูดิน  (พื้นที่สูง ๆ ต่ำ ๆ) ด้านทิศตะวันตกมีลักษณะเป็นที่ลุ่มส่วนใหญ่ มีแม่น้ำชีไหลผ่าน และมีแหล่งรับน้ำขนาดใหญ่ (แก่งละว้า) ซึ่งทำให้พื้นที่ทำการเกษตรโดยรอบบริเวณแก่งละว้ามีน้ำท่วมซ้ำซากทุกปี

อาณาเขต  ทิศเหนือ ติด อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่นmapbanphai

                               ทิศตะวันออก ติด อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

                               ทิศใต้ ติด อำเภอเปือยน้อย อำเภอหนองสองห้อง อำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น

                               ทิศตะวันตก ติด อำเภอชนบท อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

              สถาบันการศึกษา มี ศูนย์วิทยาศาสตร์การศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนระดับประถมการศึกษา และ ระดับมัธยมศึกษา ที่สังกัดส่วนราชการ จำนวน 42 โรงเรียน สังกัดภาคเอกชน จำนวน 4 โรงเรียน

               การคมนาคม ทางรถไฟ    สาย-กรุงเทพฯ – หนองคาย

                                   ทางรถยนต์ สายกรุงเทพฯ – หนองคาย (ถนนมิตรภาพ)

                                                    สายบ้านไผ่ – อุบลราชธานี

                                                    สายบ้านไผ่ – ชัยภูมิ

                สินค้าสำคัญและของฝากขึ้นชื่อ ผลิตภัณฑ์จากหมู เช่น กุนเชียง หมูหยอง หมูแผ่น ใส้กรอกหมู

2.ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด

             สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นจากการควบคุมหาทุนในเขตอำเภอบ้านไผ่เข้าด้วยกัน จำนวน 40 สหกรณ์ โดยนายทะเบียนสหกรณ์ได้มีคำสั่งให้ถอนชื่อสหกรณ์หาทุนทั้ง 40 สหกรณ์ แล้วลงนามรับจดทะเบียนควบสหกรณ์ทั้งหมดเข้าเป็นสหกรณ์ใหม่ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2513 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด” และสหกรณ์เริ่มดำเนินงาน เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2513 เป็นต้นมา

               สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ปัจจุบัน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 84/3 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40110 โทรศัพท์ 043-272935  

                สถานะภาพการดำเนินงาน ของสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ในปัจจุบันมีการดำเนินงานที่เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

จำนวนกลุ่มสมาชิกแยกเป็น ตำบล รวม 131 กลุ่ม

ชื่อตำบล                                 กลุ่ม

1.เมืองเพีย              1,2,3,4,39,ค9,ง0,ง1 (8 กลุ่ม)                     

2.บ้านไผ่                 5,21,41,56,67,72,103,113,128 (9 กลุ่ม)                   

3.ในเมือง                6,49,65,73,76,88,91,109,111,121 (10 กลุ่ม)

4.แคนเหนือ             10,11,19,31,35,43,81,84,124 (9 กลุ่ม)

5.บ้านลาน              14,26,27,34,44,126 (6 กลุ่ม)                   

6.ภูเหล็ก                13,48,101,127 (4 กลุ่ม)                       

7.ป่าปอ                  32,92,120 (3 กลุ่ม)                    

8.หินตั้ง                  12,15,18,33,74,93 (6 กลุ่ม)                       

9.หัวหนอง              25,28 (2กลุ่ม)

10.หนองน้ำใส         20,38,47,52,69,83,100,110 (8 กลุ่ม)                     

11.โนนม่วง             17 (1 กลุ่ม)                       

12.หนองโก            16 (1 กลุ่ม)                                

13.บ้านแฮด             7,8,40,51,78,122,123 (7 กลุ่ม)                            

14.โคกสำราญ         29,45,50,57,58,62,106,117,125 (9 กลุ่ม)                            

15.โนนสมบูรณ์        36,37,86,87,89,105 (6 กลุ่ม)                            

16.หนองแซง          9,53,119 (3 กลุ่ม)                     

17.โนนศิลา            46,70,99,102,107 (5 กลุ่ม)                     

18.บ้านหัน             23,24,30,66,77,80,82,95,108,116,118 (11 กลุ่ม)                    

19.โนนแดง            22,96,97,98,114,115 (6 กลุ่ม)                     

20.เปือยใหญ่          42,54,61,63,75,79,85,90,104,112 (10 กลุ่ม)                    

21.หนองปลาหมอ    55,59,60,64,68,71,94 (7 กลุ่ม)                     

untitled 2