เป็นองค์กรธุรกิจของสมาชิก

ดำเนินงานด้วยความสุจริต

บริการอย่างใกล้ชิด

เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน