ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2515