นายประเทือง ครุฑมณี

ประธานกรรมการ 

        นายอาภรณ์ อ่ำเจริญ

                กรรมการ